O firmie

Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna (EEI) została założona w 2009 r. W lipcu br., na mocy dwóch umów inwestycyjnych z dnia 21 lipca 2011 roku dwa fundusze: GREEN ASSETS INWESTYCJE S.A. oraz Environmental Investment Partners (EIP) stały się udziałowcami EEI. W chwili obecnej akcjonariuszami Esperotii są fundusze inwestycyjne, zarówno polskie jak i zagraniczne, realizujące inwestycje kapitałowe w projekty z szeroko rozumianego obszaru zielonych inwestycji. Spółka powstała w celu realizowania projektów inwestycyjnych z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem projektów obejmujących budowę biogazowni na terenie Polski. Większościowym akcjonariuszem EEI jest  fundusz inwestycyjny Esperotia Investments Ltd.

Biogaz i biogazownie są jednym z najszybciej rozwijających się segmentów OZE w Europie. Polityka Unii Europejskiej promująca energię odnawialną już od kliku lat stymuluje dynamiczny rozwój biogazowni. Ich rola dla produkcji rolnej i rozwoju energetyki odnawialnej nieustannie rośnie i jest coraz bardziej zauważalna także w Polsce. Istotą technologii wykorzystywanej w produkcji biogazu jest oparcie procesu w dużym stopniu na odpadach z produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego (m.in. na gnojowicy, gnojówce, odpadach poubojowych, wywarach gorzelnianych, odpadach z produkcji spożywczej), a nie na produktach rolniczych konkurujących z produkcją żywności. Właśnie wykorzystanie odpadów, których rolnictwo i przemysł produkują coraz więcej oraz uniezależnienie od dużych dostawców energii powoduje, że niewielka biogazownia jest tak pożądana przez polskie gminy.

Firma EEI widząc potencjał rozwoju tej branży oraz wzrost zapotrzebowania na energię odnawialną, postanowiła podjąć działalność w tym segmencie i zająć się profesjonalnym doradztwem w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni dla inwestorów branżowych i finansowych oraz budową własnych instalacji biogazowych. Aktualnie opracowywany program rządowy wsparcia budowy tego typu infrastruktury w każdej gminie wiejskiej daje nadzieję na stabilny i zrównoważony rozwój działalności Spółki przez najbliższe lata.

Od 19 lipca 2012 r. spółka jest notowana na rynku alternatywnym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – NewConnect.

Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu.